Wettelijke procedures

Om de veiligheidsmaatregelen uit te kunnen voeren, volgen we wettelijke procedures, zoals een bestemmingsplanwijziging en verkeersbesluiten. Het is voor iedereen mogelijk om hierop zienswijzen, bezwaar en beroep in te dienen. Zodra dit gaat spelen, informeren we belanghebbenden hierover.

De coördinatieprocedure

Voordat de schop in de grond kan op de deeltrajecten Heino noord en Heino-Raalte, moeten er bestemmingsplannen worden gewijzigd en een aantal vergunningen worden aangevraagd. We doen dit volgens een zogenaamde coördinatieprocedure. Dat betekent dat de gemeente Raalte, het waterschap en Rijkswaterstaat de bestemmingsplannen en de vergunningen voor een deeltraject gelijktijdig voorbereiden. Als alles gereed is, worden de stukken bij de gemeente Raalte ter inzage gelegd. Op deze manier is de samenhang tussen het bestemmingsplan en de vergunningen duidelijk.

Deeltrajecten Heino-Noord en Heino-Raalte

Voor de volgende deeltrajecten wordt de coordinatieprocedure doorlopen:

 • Heino noord
 • Heino Raalte

Er wordt voor elk deeltraject een aparte coördinatieprocedure gestart. Deze bestemmingsplanwijzigingen worden nu voorbereid, samen met de bijbehorende vergunningsaanvragen. Hieronder een overzicht van de twee deeltrajecten en de betreffende vergunningen.

 Te nemen maatregelen per deeltraject  

Vergunningen/ontheffingen/besluiten (voor alle deeltrajecten)

Bestemmingsplan Heino noord

 • Kap bomen
 • Verkeersbesluiten
 • Wijzigen of intrekken in- en uitritvergunningen/Wet Beheer Rijkswaterstaatwerken-vergunning
 • Waterwetvergunning 
 • Opheffen in- en uitritten en aansluitingen
 • Aanleg nieuw kruispunt
 • Aanleg nieuwe parallelweg

Bestemmingsplan Heino-Raalte 

 • Opheffen in- en uitritten
 • Aanleg nieuw kruispunt
 • Aanleg nieuwe parallelweg


Wat gebeurt er nu?

Op dit moment bereidt Rijkswaterstaat alle informatie voor de bestemmingsplanprocedure en de aanvraag van de vergunningen voor. Als de stukken voor een deeltraject compleet zijn, worden ze ter beoordeling naar de gemeente gestuurd. Bij een positief advies vanuit de gemeente, worden de stukken ter inzage gelegd. Tijdens de inzageperiode organiseert de gemeente Raalte in samenwerking met Rijkswaterstaat een informatieavond voor belangstellenden. Hier kunt u de stukken inzien en uitleg krijgen bij de voorgenomen maatregelen en uitgewerkte plannen.

Bent u het niet eens met de bestemmingsplannen en vergunningen? Dan hoeft u tijdens de inzageperiode, die zes weken duurt, slechts één keer uw zienswijze in te dienen. Natuurlijk gaan we ook graag met u in gesprek. Wij zullen u op tijd informeren waar en wanneer de stukken ter inzage komen te liggen.

Schematisch ziet dat er als volgt uit.

Voorbereiding aanvraag

 

Behandeling door College van B&W van Raalte

 

Ter inzage leggen (6 weken)

Bij een positief advies van het college van burgemeester en wethouders worden de stukken zes weken ter inzage gelegd. Aan het begin van de inzageperiode organiseren we een (digitale) informatieavond voor geïnteresseerden. Hier kunt u de stukken inzien en een toelichting krijgen. Alleen tijdens de inzageperiode kunnen zienswijzen ingediend worden.

Behandeling zienswijzen

Alle zienswijzen worden individueel bekeken en beantwoord.

Vaststelling gemeenteraad

Na de inzageperiode worden de stukken voorgelegd aan de gemeenteraad ter besluitvorming.

Beroep Raad van State (6 weken)

Na de definitieve vaststelling van de bestemmingsplannen en vergunningen, heeft iedereen die eerder een zienswijze heeft ingediend, de mogelijkheid om binnen zes weken beroep in te stellen. Daarna vervalt de mogelijkheid om in beroep te gaan.

 

Cookie-instellingen