Aanpak verkeersveiligheid N35 Wijthmen - Nijverdal

20-12-2017 5866 keer bekeken

Bestuurders kiezen 6 maatregelen voor uitvoering en 3 voor nadere uitwerking

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Vandaag hebben de bestuurders gezamenlijk besloten dat zes maatregelen worden uitgevoerd. Drie maatregelen worden aangepast en deze worden eerst tot een voorlopig ontwerp uitgewerkt voordat ze kunnen worden uitgevoerd. Na het doorlopen van de bestemmingsplanherzieningen en andere procedures gaan de eerste maatregelen naar verwachting in 2019 in uitvoering. Een aantal maatregelen waarvoor geen procedure is benodigd gaan in 2018 in uitvoering.

Gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel: “Ik spreek namens alle bestuurders als ik zeg dat we blij zijn dat we gezamenlijk tot dit maatregelenpakket zijn gekomen. Hiermee kunnen we op korte termijn de verkeersveiligheid op de N35 verbeteren.” Bij het besluit is rekening gehouden met de wensen van de omgeving alsook de noodzaak om snel de verkeersveiligheid te verbeteren. De gekozen maatregelen leveren op korte termijn een flinke bijdrage aan de verkeersveiligheid. Een aantal lokale initiatieven wordt verder uitgewerkt en later mogelijk uitgevoerd.

Algemene maatregelen
De bestuurders hebben besloten een aantal maatregelen over de hele lengte van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal uit te voeren. Het gaat om het aanbrengen van reflectoren in het midden van de weg; het blokkeren van doorsteken via de berm van de N35 naar de parallelweg; het verplaatsen van de oversteekplaatsen van recreatieve routes naar veiligere plekken en het verwijderen van bomen dicht bij de weg.

Maatregelen Mariënheem
Op deeltraject Mariënheem west worden erfaansluitingen weggehaald en daar voor in de plaats komt een parallelweg. Ook komt hier de gewenste bajonetkruising. Gemeente Raalte is bereid om een voorstel te doen naar de gemeenteraad om 500.000 Euro te investeren en 250.000 Euro garant te staan. In Mariënheem west wordt de Schoonhetenseweg bij de N35 afgesloten.

Op deeltraject Mariënheem oost wordt de parallelweg met een aansluiting op een bajonetkruising nader uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Dit is ook de wens van het dorp.

Maatregelen Haarle
Op deeltraject Haarle worden de lokale plannen uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp:

  • de aanpassing van kruispunt Stationsweg/N35 tot een kruispunt met verkeerslicht en
  • de aanpassing van kruispunt Tunnelweg/N35 tot een bajonetkruising.

Gemeente Hellendoorn is bereid om garant te staan voor 2 miljoen Euro maar de gemeenteraad moet hiervoor nog goedkeuring verlenen.

Maatregelen Heino
Op de deeltrajecten Heino noord en Heino-Raalte worden erfaansluitingen weggehaald en daar voor in de plaats komen parallelwegen met aansluitingen op bajonetkruisingen.

Kleine maatregelen parallelwegen
Bij de inrichting van parallelwegen worden kleine maatregelen genomen om overlast als gevolg van sluipverkeer te verminderen. Rijkswaterstaat zal na oplevering van de werkzaamheden de situatie op de parallelwegen in de gaten houden en waar nodig aanvullende maatregelen nemen. Uit onderzoek is gebleken dat de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is om het eventuele extra verkeer als gevolg van de aanpassingen aan de N35 op te vangen.

Procedures en vervolgtraject
Voor een aantal maatregelen moet het bestemmingsplan worden gewijzigd en moeten diverse vergunningen worden aangevraagd waarna de inspraak start. Na het doorlopen van deze procedures zal een aannemer de uitvoering voorbereiden en vervolgens overgaan tot uitvoering. De start van de uitvoering van de algemene maatregelen is in 2018. De overige maatregelen zullen vanaf 2019 worden uitgevoerd. 

Gezamenlijke aanpak
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving een belangrijk aandachtspunt. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

 

Cookie-instellingen