Nieuwsbrief september 2022

21-09-2022 683 keer bekeken

Status deelprojecten N35

In deze nieuwsbrief informeren we u over  de huidige status van een aantal maatregelen.

Nieuwe bajonetkruispunten Heino Noord en Heino-Raalte
Op 8 maart zijn de ontwerpbestemmingsplannen voor de nieuwe bajonetkruispunten Heino Noord en Heino-Raalte, door het College van burgemeester en wethouders vrijgegeven en op 17 maart zijn ze voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. De ontwerpbestemmingsplannen zijn aangevuld met andere ontwerpvergunningen zoals de kapvergunning, de Wbr vergunningen en de waterschapvergunning en maken onderdeel uit van de coördinatieprocedure.
Er zijn 18 zienswijzen op beide plannen ingediend. De concept-beantwoording van de zienswijzen (Zienswijzennota) op het ontwerpbestemmingsplan is gereed. Het bestemmingsplan Heino Noord en Heino-Raalte en de Zienswijzennota worden nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd. De gemeenteraad beslist over de vaststelling van het bestemmingsplan.

Mariënheem
Op 13 juli 2021 is in het bestuurlijk overleg een nieuw pakket aan veiligheidsmaatregelen vastgesteld. Daarbij is besloten de bajonetten in Mariënheem te laten vervallen. Wel komt er een nieuwe aansluiting op de N35 van het bedrijventerrein het Fiester en een fietspad/fietsstraat aan de noordzijde van de N35 ten westen Mariënheem. De aansluiting Keizerveldweg en de aansluiting Schoonhetenseweg worden afgesloten om zo de verkeersveiligheid op de N35 verder te vergroten. De gevolgen van deze afsluitingen voor de gebruikers van het omliggend wegennet wordt onderzocht en mogelijke overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. Daarnaast zijn er nog maatregelen voorzien zoals het aanleggen van nieuwe ontsluitingen naar woningen en bedrijven waardoor nu bestaande oversteken op de N35 kunnen worden weggehaald. Voor de uitvoering van alle maatregelen in Mariënheem wordt op dit moment een uitvoeringsovereenkomst opgesteld.

Circulair viaduct Haarle
Op 13 juli 2021 is in het bestuurlijk overleg besloten om in Haarle, het gelijkvloerse kruispunt van de Stationsweg met de N35, veiliger te maken door  een circulair viaduct over de N35 te plaatsen. Via het viaduct kunnen automobilisten en fietsers op de Stationsweg de N35 veilig oversteken. Bij deze aansluiting kan de automobilist vanaf de N35 rechts uitvoegen naar de Stationsweg of vanaf de Stationsweg rechts invoegen op de N35. Dit is verkeersveiliger omdat er geen links afslaand en overstekend verkeer op het kruispunt Stationsweg met de N35 is. Na gesprekken met de omgeving wordt er hard gewerkt aan de afronding van het voorlopige ontwerp.
Eind oktober van dit jaar wordt de wijziging van het bestemmingsplan voorgelegd aan het college van de gemeente Hellendoorn, waarna de ter inzagelegging plaatsvindt in november en december. Tevens wordt het grondaankooptraject in gang gezet. Als insteek voor een circulair viaduct wordt nu gekeken naar de mogelijkheden voor een modulair viaduct, waarbij onderdelen van het viaduct op een later moment kunnen worden aangepast of op een andere plaats kunnen worden hergebruikt. Voor het modulair maken van het viaduct is een marktconsultatie uitgevraagd, waaruit aannemers gekozen worden die een aanbieding voor een bouwteam mogen doen. In een bouwteam  wordt met de aannemer die de beste aanbieding doet het ontwerp samen verder uitgewerkt. Naar verwachting zal deze uitwerking begin volgend jaar starten. Na die uitwerking wordt, afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure, halverwege volgend jaar gestart met de uitvoering.  

Hellendoorn
De planning van de aanpak van de verkeersveiligheidsknelpunten op de N35 tussen de kruising met de Tunnelweg en Nijverdal, beter bekend als maatregel 24, is nagenoeg gelijk aan die van het circulair viaduct in Haarle. De voorlopige ontwerpen zijn in ontwikkeling en het ecologisch onderzoek is in gang gezet. Binnenkort worden gesprekken gepland met aanwonenden en belangenverenigingen. Zodra de ontwerpen klaar zijn wordt ook hier een uitvraag aan aannemers gedaan inclusief vormgevers van de brug. Deze maatregel maakt als onderdeel van het verkeersveiligheidsprogramma Meer Veilig 3, ook deel uit van het programma De Nieuwe Verbindingen van de gemeente Hellendoorn. In dit gemeentelijke programma wordt de verbinding van de noordelijke- en zuidelijke Sallandse Heuvelrug sterk verbeterd door nieuwe bruggen, fietspaden, toeristische routes en andere voorzieningen.

Meer informatie
Meer informatie over het project en een overzicht van alle maatregelen per deeltraject staan op www.n35wijthmennijverdal.nl. Heeft u vragen, stuur ons een mail n35wijthmen-nijverdal@rws.nl.

Cookie-instellingen