Nieuw initiatief voor oplossing verkeersveiligheid Haarle, voor Mariënheem oost start participatie

04-10-2018 5722 keer bekeken

Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen willen samen de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal verbeteren. Lokaal worden kruispunten en parallelwegen aangelegd. Voor de zomer zijn de reflectoren aangelegd en op dit moment worden bermpaaltjes tussen de N35 en de parallelwegen geplaatst. De bestuurders zijn bij elkaar gekomen en hebben de resultaten van onderzoek met elkaar gedeeld. Op basis daarvan is een aantal besluiten genomen. De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn starten een breder onderzoek naar een toekomstbestendige oplossing voor het wegvak tussen Haarle en Nijverdal. Voor het ontwerp van de bajonetkruising in Mariënheem oost wordt op korte termijn een meepraatbijeenkomst gepland.

Maatregelen Haarle
In december 2017 hebben de verschillende bestuurders opdracht gegeven de plannen van Plaatselijk Belang Haarle uit te werken tot een voorlopig ontwerp en onderzoek te doen naar de verkeerseffecten en uitvoerbaarheid ervan. De plannen gingen over het met verkeerslichten beveiligen van het kruispunt Stationsweg/N35 en het omvormen van het kruispunt Tunnelweg/N35 tot een bajonetkruising.
Uit dit onderzoek is gebleken dat deze plannen -met name door de snel toene-mende verkeersintensiteit- onvoldoende bijdragen aan de verkeersveiligheid. Alternatieve oplossingen bleken binnen de financiële kaders van het project niet haalbaar.

De provincie Overijssel en de gemeente Hellendoorn benadrukken het belang van een veilige oplossing voor dit deel van de N35 en hebben daarom nu het initiatief genomen voor een breder onderzoek. Dit onderzoek richt zich op een oplossing die buiten de kaders valt van het huidige project N35 tussen Wijthmen en Nijverdal.

Maatregel Mariënheem oost
Aan de oostkant van Mariënheem is een voorlopig ontwerp voor de aansluiting van de parallelweg op een bajonetkruising vlak buiten de komgrens uitgewerkt. De bestuurders hebben in december 2017 besloten dit plan van Plaatselijk Belang Mariënheem verder uit te werken en in principe uit te voeren. Afgelopen zomer is onderzocht of een nieuwe ontsluiting van het bedrijventerrein het Fiester op deze bajonetaansluiting mogelijk is. Uit dit onderzoek blijkt dat het inderdaad mogelijk is. Gebleken is ook dat aansluiting van het Fiester een positief effect heeft op de verkeersituatie in Mariënheem zelf. Aansluiting van het Fiester levert wel een extra belasting op het kruispunt bij Mariënheem oost op.

De  bestuurders hebben op 3 oktober kennis genomen van het onderzoek dat afgelopen zomer is uitgevoerd en hebben afgesproken dat gemeente Raalte bij de uitwerking van deze ontsluitingsweg zoveel mogelijk aansluit op het lopende proces van de uitwerking van de bajonetkruising in Mariënheem oost.  In november organiseert het project een meepraatavond voor de inwoners van Mariënheem, daar zal ook gemeente Raalte een toelichting geven op de uitwerking van een aansluiting van het Fiester. Met de inbreng van de omgeving wordt het voorlopige ontwerp verder verfijnd.

Maatregelen Heino noord, Heino-Raalte en Mariënheem west
Over de maatregelen op de deeltrajecten Heino noord, Heino-Raalte en Mariënheem west is eind 2017 al besloten deze uit te voeren. Voor deze maatregelen moeten bestemmingsplannen worden aangepast, vergunningen aangevraagd en grond aangekocht. Deze procedures zijn nu in voorbereiding. De verwachting is dat begin 2019 de bestemmingsplannen en vergunningen ter visie liggen. Als alle procedures doorlopen zijn, starten de werkzaamheden gefaseerd vanaf 2020.

Eerste veiligheidsmaatregelen uitgevoerd
Van de maatregelen die over de hele lengte van het traject van de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal voorzien zijn, zijn de glasbolreflectoren in het midden van de weg in juni aangebracht. De paaltjes in de berm die verhinderen dat door de berm naar de parallelweg wordt gereden, worden op dit moment geplaatst.

Gezamenlijke aanpak
Rijkswaterstaat, de provincie Overijssel en de gemeenten Raalte, Hellendoorn en Dalfsen werken samen om de verkeersveiligheid op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal te verbeteren. Daarnaast zijn de doorstroming op de weg en de leefbaarheid in de omgeving belangrijke aandachtspunten. Rijkswaterstaat en de gemeenten voeren de maatregelen uit.

Cookie-instellingen